Briefje naar de rechter nummer 4

Mijn vijfde rechtszaak was een eye-opener. Ook al zeggen het Openbaar Ministerie en de Mededingingsautoriteit dat je rechtszaken moet voeren om de tarieven van Stichting FotoAnoniem van tafel te krijgen. Het heeft geen zin. Rechters houden dit tarief in stand waardoor bedrijven, als ingeschakeld door eiser, een vrijbrief krijgen.

FotoAnoniem heet tegenwoordig BeeldAnoniem en dit staat op de website:
"Maar die lijst werd zo’n twintig jaar geleden door de mededingingsautoriteit verboden. Vanaf dat moment fungeert de lijst van onze Stichting als leidraad voor o.a. juristen en rechters in juridische procedures."
Dat geeft het handhaven van fotorechten een officieel tintje waardoor het lijkt alsof rechthebbenden boetes mogen opleggen. Boetes die in hun eigen zakken verdwijnen.

Het is frustrerend dat je geen klachten kunt deponeren over kantonrechters en dat rechters onschendbaar zijn. Schrijf ik maar weer eens een openbaar briefje naar de rechter. Het vierde* inmiddels.

Mevrouw mr. F.C. Burgers,


Wat dacht u toen u deze zaak over een foto uit de Wikipedia-database onder ogen kreeg? Wat een stoute meneer die liegt dat hij de naam van de fotograaf heeft vermeld bij een gratis foto laat ik die eens flink straffen? Of irriteerde u zich aan mij, een autodidact die mensen helpt met onredelijke claims omdat er geen jurist te vinden is die dat voor een schappelijk bedrag wil doen? Of heeft u wellicht connecties met NL.Legal en zijn er afschrikwekkende vonnissen nodig zodat anderen wel gelijk een onredelijke fotoclaim van ze betalen?

Wat is er gebeurd met de rechtszekerheid in ons land? Kan iedere kantonrechter gewoon maar doen wat ie wil? Uit een ander recent vonnis over een fotoclaim:

"De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij [eiser]
[eiser] heeft nagelaten afdoende overtuigende stukken in het geding te brengen waaruit valt op te maken dat hij deze foto voor de door hem gehanteerde tarieven ten behoeve van een website die vergelijkbaar is aan die van [gedaagde], heeft geleverd.
De verwijzing naar eerdere uitspraken, dan wel de tarievenlijst Stichting Beeld Anoniem geeft evenmin voldoende duidelijkheid omtrent de in dit geval door [eiser] geleden schade. Deze tarievenlijst is anders dan [eiser] kennelijk meent niet bedoeld om als onderbouwing van de schade in het individuele geval dienst te doen. De uitspraken bieden onvoldoende duidelijkheid nu er alleen uitspraken zijn overgelegd die het standpunt van [eiser] onderbouwen"


Eiser in onze zaak heeft NUL stukken ingebracht om zijn tarief te onderbouwen terwijl we gevraagd hebben naar facturen.

U verdraait feiten in het vonnis. U schrijft:

"[eiser] is professioneel fotograaf en handelt onder meer in fotolicenties"
Eiser heeft niets overlegd waaruit blijkt dat hij handelt in fotolicenties. Uit de website van de fotograaf is enkel af te leiden dat hij foto's in opdracht maakt.

"Ondanks diverse aanmaningen is [gedaagde] niet tot betaling van de schade overgegaan en heeft [eiser] de vordering uit handen moeten geven."
Eiser heeft de vordering gelijk uit handen gegeven. Het eerste wat gedaagde ontving was een sommatie van NL.Legal van €572,75.

"Evenmin bestaat er aanleiding om aan te knopen bij de door [gedaagde] genoemde lagere tarieven van bijvoorbeeld € 24,95 voor een losse in opdracht gemaakte foto. [eiser] heeft onweersproken aangevoerd dat dit tarief alleen geldt voor foto’s voor niet-commercieel gebruik. Het bedrag van € 360,00 zal dan ook worden toegewezen."
Ten tijde van de procedure waren de door ons aangehaalde tarieven de enige tarieven op de website van de fotograaf. Ik heb opgemerkt dat stockfoto's normaliter voor lagere bedragen verkocht worden dan in opdracht gemaakte foto's.
Wist u dat de fotograaf zijn website inmiddels gewijzigd heeft en nu meldt dat hij naast tarieven voor fotoshoots ook zakelijke tarieven heeft?

Waarom schrijft u niets over ons antwoord op de vraag van eiser wat met de term lokfoto's wordt bedoeld?
"Met de term "lokfoto's" doel ik op foto's die door de rechthebbende zelf bewust, in groot formaat en zonder watermerk, verspreid worden om ze later op te sporen en een opgeklopte schade te claimen. Ik laat dit vervallen omdat ik geen tijd wil besteden aan de onderbouwing van deze beschuldiging en ik niet weet in hoeverre Broekhuijzen op de hoogte is van het aantal en de inhoud van de sommatiebrieven die NL.Legal namens hem verstuurt."
Deze fotograaf heeft honderden foto's op Wikipedia geplaatst.

U geeft auteursrechttrollen een vrijbrief. Dit is niet hoe ons rechtssysteem zou moeten functioneren en dat neem ik u kwalijk.
Helaas ben ik geen advocaat en kan dus geen hoger beroep aantekenen.
Daarom dit briefje.


*Eerdere briefjes naar de rechter:

Brief 1. Uitleg over Stichting FotoAnoniem. Omdat ik dacht dat de rechter dat niet wist. Hoe naïef.

Brief 2. Het bedrag dat geclaimd wordt komt niet overeen met het reguliere tarief. Toch wijst de rechter dat toe en in hoger beroep zelfs nog een toeslag van 100% erbovenop.

Brief 3. Voor inbreukmakers is juridische hulp onbetaalbaar. Later bleek in deze zaak dat advocaten zelfs niet willen helpen als ze een toevoeging krijgen.


Update 14 juli 2023.

Net op tijd had ik een advocaat gevonden voor Hoger Beroep en op de laatste dag dat het nog mogelijk was is de dagvaarding de deur uitgegaan. Advocaat Ewout Jansen heeft er mijn inziens een potje van gemaakt waardoor de lijdensweg van gedaagde met een jaar is verlengd. Lees hier mijn ingebrekestelling.

Hoe het uiteindelijk is afgelopen lees je hier.

In mijn archief staan nog 6 uitspraken van mr. F.C. Burgers.Help je mee een eind te maken aan auteursrecht-trollen? Teken en verspreid de petitie!

Mijn eindeloze reeks artikelen over fotoclaims met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
Een onredelijke sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.