In vrijwaring oproepen

Door uitspraken langs de meetlat te leggen leerde ik dat als je iemand in vrijwaring oproept, dat de rechter daar toestemming voor moet geven en dat je dan vervolgens die persoon moet dagvaarden. De vrijwaringsprocedure loopt dan tegelijkertijd en de rechter doet uitspraak of, en welk deel de in vrijwaring opgeroepen partij moet betalen. 

In vrijwaring oproepen 1
Fotograaf brengt twee dagvaardingen uit voor hetzelfde 'delict'; één aan de woningverkoper en één aan Makelaarsland. Makelaarsland heeft in haar contract staan dat de woningverkoper haar vrijwaart van schade door auteursrechtschendingen. Beide gedaagden sturen een mail naar de rechtbank. De rechter geeft Makelaarsland toestemming om de woningverkoper in vrijwaring op te roepen en gelast een gezamenlijke hoorzitting.
De rechter -voorheen advocaat en algemeen deken- merkt op dat Makelaarsland de woningverkoper niet opgeroepen heeft en veroordeelt partijen hoofdelijk. Dat wil zeggen dat de fotograaf tweemaal de gevorderde schade plus proceskosten ontvangt. Een gevorderde schade die bovendien driemaal hoger ligt dan de werkelijke schade (€350) door het mislopen van een opdracht.

In vrijwaring oproepen 2
Bij deze zaak heeft de webbouwer zichzelf gemachtigd en zichzelf in vrijwaring opgeroepen omdat zijn klant, een taxichauffeur, laaggeletterd is en stress heeft van de zaak. De webbouwer is niet juridisch onderlegd maar voelt zich als pleger van het 'delict' verantwoordelijk. Hier maakt de fotograaf, ook al geeft hij aan het ermee eens te zijn dat de webbouwer in vrijwaring wordt opgeroepen, een 'incident' van waar de rechter uitspraak in moet doen. De rechter wijst de vrijwaring af omdat de webbouwer namens de taxichauffeur verweer voert dat de taxichauffeur niet onrechtmatig heeft gehandeld. Een andere rechter veroordeelt vervolgens de taxichauffeur.... Kafka.

In vrijwaring oproepen 3
De leverancier van het inpakpapier roept de twee eigenaren van de -inmiddels opgeheven- studio die het dessin heeft geleverd afzonderlijk op waardoor er totaal vier partijen voor de rechter staan, elk met een eigen gemachtigde.
De rechter vindt het silhouet van Sinterklaas voor bescherming in aanmerking komen en wijst de gevorderde schadevergoeding toe. Een schadevergoeding die fors hoger is dan geëist bij aanvang. De leverancier moet daarvan 1/3 betalen en de twee eigenaren 2/3 plus de volledige proceskosten van de illustratrice.
De rechter passeert het verweer van de studio-eigenaren tegen de illustratrice. De rechter negeert het feit dat een van de twee eigenaren zich al bij aanvang van de zaak gemeld had bij de gemachtigde van de illustratrice. De rechter doet geen uitspraak over de proceskosten in de vrijwaringszaak.
 
Drie van de vier gemachtigde juristen zullen waarschijnlijk na afloop iets gezegd hebben als: "Onbegrijpelijk wat de rechter doet, hier heb je de factuur". 

Conclusie
Beter niet in vrijwaring oproepen, daarmee maak je de zaak groter en nemen de proceskosten toe. Je kunt de partij op de hoogte stellen dat je haar aansprakelijk gaat stellen, vragen te helpen bij het verweer en de mogelijke schade achteraf, buiten de rechter om, onderling verdelen.
Zodra je een partij officieel oproept in vrijwaring vallen deze verweren weg:
  • Eiser heeft de verkeerde partij gedagvaard
  • Gedaagde had redelijkerwijs niet kunnen weten dat er rechten geschonden werden en is niet schadeplichtig (art. 29.b.1 Aw)
  • Platform heeft op eerste verzoek de afbeelding verwijderd en is niet schadeplichtig (art. 6:196c lid 4 BW) 

Alles op dit blog is en blijft gratis ondanks dat het me inmiddels meer kost dan me lief is. Met name de artikelen over fotoclaims hakken erin, maar ja, iemand moet dat bijhouden hè... Een kleine financiële bijdrage wordt gewaardeerd.